Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол

Екип

  Име, презиме и фамилия Структурни звена и длъжностни наименования
1 Йордан Николаев Колев         Директор, училище 
2. Галина Живкова Калчева       Зам.-директор АСД
3. Марияна Христова Георгиева Ст. учител- начален етап
4. Марина Христова Колева Учител,  начален етап
5. Христо Тотев Христов Ст. учител- начален етап ЦДО
6. Диана Николова Панайотова   Ст. учител- начален етап 
7. Дора Иванова Радева             Ст.учител-прогимназиален етап
8. Димитър Димитров Димитров      Ст.учител-прогимназиален етап 
9. Галя Стратиева Едрева              Ст.учител-прогимназиален етап 
10. Стоянка Динева Динева              Ст.учител-прогимназиален етап 
11. Величка Александрова               Ст.учител-прогимназиален етап 
12. Доника Тодорова Иванова           Ст. учител-начален етап
13. Къня Никова Комитова             Ст. учител-прог.ет. ЦДО
14. Ганка Иванова Йорданова          Ст. учител-прог.ет. ЦДО
15. Радмила Венкова Стойкова Учител в група ЦДО 1-4кл
16. Наташа Георгиева  Учител - БЕЛ
17. Михаил Андонов Георгиев Ст.учител-практическо обучение
18. Радка Иванова Василева           Училищен психолог 
19. Георги Станчев Станчев Логопед
     
     
20. Еленка Съб. Македонска Счетоводител
21. Елка Андонова Кръстева Финансов контрольор
22. Дора Георгиева Георгиева ЗАС
23. Милена Петрова Ангелова Охранител
24. Николинка Вълкова Сербезова Чистач/Хигиенист
25. Иванка Георгиева Панева Чистач/Хигиенист
26. Милчо Иванчев Минчев Шофьор, автобус
27. Стефан Димитров Косев Шофьор, автобус
28. Христо Славов Марков Шофьор, автобус
29. Андон Димитров Андонов Огняр
30. Стефанка Стефанова Ганева Работник, кухня / Образователен медиатор