Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

Участие в магистърска програма

Педагогическите специалисти Натали Георгиева и Антонина Димова от ОбУ “Васил Левски”, село Тенево, община “Тунджа”, ще се обучават в магистърска програма - “Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище”.
Дейностите по създаването на програмата се осъществяват с подкрепата на проект BG05M2OP001-2.016-0018
„МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема“, финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в частта й за модернизация за висшето
образование, съфинансирана от ЕС чрез Европейските
структурни и инвестиционни фондове.
Обучението е конструирано на широка интердисциплинарна, интеркултурна и интерактивна основа, съчетаваща компетентностнен подход и специализирани научни знания в областта на съвременните хуманитарни, социални, политически и правни науки (философия, история, география, право, икономика и др.) и общопедагогическата подготовка. Програмата се реализира от утвърдени и млади преподаватели.
Обучението е насочено към:
Придобиване на основни знания, умения и компетентности от теорията и практиката на съвременното гражданско и интеркултурно образование
Развиване на основни компетентности от областта на съвременната дидактика на обучение по гражданско и интеркултурно образование
Развиване на компетентности за прилагане на образователните технологии в обучението гражданско образование