Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол
Основно меню

Ученици от ОбУ "Васил Левски" с участие по проект по ТГС България - Турция

 

Проект CB005.2.12.075 „Ревитализация на изоставени сметища“ се изпълнява в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – Турция 2014 – 2020. Проектът стартира 19.12.2019г. и се очаква да приключи на 18.12.2020г. Водещ бенефициент е Център за образование и научно сътрудничество Максима, Ямбол, а партньори са Търговската борса, Киркларели и Фондация „Институт за иновативни изследователски дейности”.

Дейностите по проекта ще допринесат за по-добро опазване на природата чрез кампаниите за почистване и повишаване на осведомеността, и разработените стратегии. Почистването на незаконните сметища и предотвратяването на нови ще имат пряк положителен ефект върху защитата от наводнения чрез почистване на реките и зоните около тях от замърсявания.

Очаквани ползи от изпълнението на проекта

Успехът на проекта ще повлияе на постигането на целите на програмата чрез осигуряване на ползи за населението в областта на по-зеленото и чистото бъдеще. Освен това отделните дейности са разработени в съответствие с логиката на допълняемост - всяка от тях е фокусирана върху специфичен аспект на общите въпроси, но в комбинация води до качествена промяна в индивидуалното, колективното и политическото поведение към опазването на природата.

В рамките на проекта са предвидени различни дейности, които ще допринесат за постигането на заложените проектни цели:

  • Проектът ще стартира с начална пресконференция, която ще се проведе в град Ямбол;
  • Мапинг на незаконни сметища;
  • Провеждане на регулярни кампании за осведоменост;
  • Предвижда се провеждането на шест броя кампании за почистване в рамките на дванадесетте месеца по проекта;
  • Осъществяване на Изследване на нуждите и информираността относно опазването на околната среда в селските райони;
  • Разработване на Детски наръчник („Да мислим в зелено“)

В допълнение към останалите дейности, се предвижда и „Разработване на Уеб – базирана платформа”. Използвайки разработената карта на незаконните сметища, ще бъде разработена уеб платформа (ГИС) за сигнализиране и обозначаване на райони от трансграничния регион, където са се образували или започват да се образуват незаконни сметища.

Чрез платформата гражданите от региона ще могат да се информират за съществуващите площадки за отпадъци, да научат повече за тяхното въздействие върху околната среда, да изпращат информация за незаконни сметища до отговорните органи. Платформата ще улесни и по-добрата комуникация между гражданите и националните власти и ще повиши информираността за проблема.

Платформата ще бъде достъпна на английски, турски и български език, като по този начин ефектът ще бъде по-широк и задълбочен и мащабен.

По отношение на кампанията за почистване и залесяване:

Партньорите по проекта ще организират кампания за почистване и ревитализацията на идентифицираните сметища. Тази кампания ще включва дейности като почистване на обектите, дезинфекция, залесяване и цялостно подобряване на площите. Ще бъдат организирани две кампании - една в България и една в Турция.

Основна роля за успешността на кампаниите ще имат местните граждани, които могат да се включат доброволно в почистването, залесяването и облагородяването на идентифицираните замърсен площи. На доброволците ще бъде осигурено всичко необходимо: предпазно облекло, градинарски инструменти, материали за почистване и др.

Информация за конкретните дни на кампаниите ще бъде регулярно разпространявана чрез различни средства за осведомяване: уеб – сайта на проекта, прессъобщения в медиите, промоционални дейности на открито и други.

За да получите повече информация може да се обърнете към нас на следния мейл: maxima.yambol@abv.bg или да посетите сайта, разработен в рамките на проекта - http://transborder-landfills.eu