Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол

ОБЯВА

Във връзка с кандидатстването на ОбУ „Васил Левски“, с. Тенево, община „Тунджа“  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа“ от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, мярка 3.9.“Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“ Обединено училище  „В. Левски” обявява

избор на организация партньор

за участие в изпълнението на проекта. Целта на настоящата обява е публично и прозрачно да бъдат избрани партньори по проекта въз основа на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недискриминация.

I. Наименование на програмата:

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.
ІІ. Наименование на приоритетната ос:

Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално включване“
Инвестиционен приоритет 9ii: Социално-икономическo интегриране на маргинализираните  общности като например ромите
Специфична цел 1: Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми

ІII. Наименование на процедурата: МИГ - Тунджа - Мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“ от Стратегията за ВОМР на МИГ - Тунджа

ЦЕЛ на процедурата: Основната цел по подхода ВОМР по ОП НОИР е подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование

IV. Допустими партньори:

- Община „Тунджа“;

- детски градини;

- училища;

- юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност.

V. Допустимите партньори следва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ-Тунджа и да реализират проектите си към Стратегията за ВОМР на същата територия.

VI. Одобрените кандидати за партньори задължително подписват Споразумение за партньорство, в което детайлно са описани ролята и задълженията на всеки участник в партньорството по проекта и начина на избор на всеки от партньорите по проекта.

Кандидатите за партньори следва да гарантират, че проектните дейности и целевите групи по настоящия проект не са обект на двойно финансиране по други текущи проекти.

VII. КАНДИДАТИТЕ ЗА ПАРТНЬОРИ СЛЕДВА:

- да отговарят на изискванията за административен, технически и финансов капацитет съгласно Методология за техническа и финансова оценка  от Условията за кандидатстване по процедура BG05M20P001-3-014 „МИГ – ТУНДЖА“, мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“;

- да опишат опит в управление/изпълнение на подобни проекти и/или опит в изпълнение на дейности, сходни с допустимите дейности по процедура BG05M20P001-3-014 „МИГ – ТУНДЖА“, мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“.

VIII. КАНДИДАТИТЕ ЗА ПАРТНЬОРИ могат да подадат заявление за интерес в свободен текст, в което да посочат:

- наименование и описание на организацията/фирмата/институцията;

- опит в изпълнение на такива дейности (ако има такъв – описание);

- идеи за цялостния проект;

- предложение за дейности, които организацията ще реализира като партньор;

- примерен бюджет за дейностите, които организацията ще реализира като партньор.

За да бъдат включени кандидат-партньорите в проекта, подаденото заявление трябва да отговаря на всички критерии за оценка, съгласно Методологията.

Одобрените партньори ще бъдат включени в разработването на проектното предложение и ще им бъде предложено да подпишат Споразумение за партньорство.

Заявленията за интерес се подават на хартиен носител в един екземпляр  заедно със съответните приложими документи лично или по пощата най-късно до 17:00 часа на 11.10.2019 г. на адрес: ОбУ „В. Левски”, ул. „Г. Димитров” N: 50, п.к. 8672, с. Тенево, община „Тунджа”, обл. Ямбол или на електронния адрес на училището: ou_wasill@yahoo.com