Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол

 

 

 

ПРОЕКТ НОВО БЪДЕЩЕ ЗА ТРАДИЦИОННИТЕ ПРОФЕСИИ В ДИГИТАЛНАТА ЕРА.

НА ФОКУС: КЪМ НОВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ХОРИЗОНТИ

ЧРЕЗ ХУМАНИТАРЕН ПОДХОД В ИНТЕРАКТИВНА КЛАСНА СТАЯ

Договор N: BG05M2OP001-3.014-0005-C01

          На 7 май 2020 г. ОбУ „В. Левски”, с. Тенево, сключи договор за безвъзмездна финансова помощ в размер на 109 899,74 лв. по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване”, процедура BG05M2OP001-3.014 “МИГ - Тунджа" - мярка 3.9. „Осигуряване на  равен достъп до качествено образование в малките населени места” чрез Водено от общностите местно развитие за изпълнение на проект с наименование „Ново бъдеще за традиционните професии в дигиталната ера. На фокус: Към нови професионални хоризонти чрез хуманитарен подход в интерактивна класна стая”. Продължителността на проекта е 26 месеца. Партньор в изпълнението на проекта е ОУ „Хр. Ботев”, с. Кукорево.

          Проектът се реализира чрез система от взаимосвързани дейности, които да предоставят нови възможности за социално включване и приобщаване на децата и учениците от маргинализираните общности чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

          Една от дейностите по проекта е свързана със създаването на ИКТ образователна среда, която ще осигури технически всички присъствени и онлайн дейности, ще създаде условия за използване на интерактивна и иновативна методика на преподаване, насърчаваща активното и  системно учене и креативно мислене, ще подготви емоционалната среда за толерантно взаимодействие и по-висока степен на социализация.

          Тази дейност ще се осъществи чрез изграждането на интерактивна класна стая - по една в ОбУ „В. Левски”, с. Тенево и ОУ „Хр. Ботев”, с. Кукорево, които ще бъдат оборудвани с лаптопи за учениците и учителя, с мултимедия, безжична свързаност и комуникация. Отделно в други 20 класни стаи ще бъде осигурено компютърно и комуникационно оборудване с платен по проекта достъп до образователна платформа „Уча се”. Достъпната, атрактивна, аудиовизуална образователна среда ще осигури възможност за споделен и индивидуален достъп до различни интерактивни образователни ресурси в мрежата, специализирани образователни сайтове, мултимедийно съдържание, учебни филми. Учениците ще създават презентации, ще участват в уебинари, във видеоконферентни срещи с творци на изкуството, ще създадат Малка електронна ученическа библиотека, Електронна книга с вдъхновяващи истории за успели хора, „джобни” е-речници, образователен софтуер, ще участват в компютърно моделиране с роботчето Финч, ще документират и дигитализират училищния живот с видеокамерата и фотоапарата, осигурени по проекта.

          Създаването на ИКТ образователната среда се свързва с втората дейност по проекта - повишаване качеството на образованието чрез дейности за ранно и последващо професионално ориентиране и развитие на децата и учениците. Това включва, от една страна, създаването на кабинети по кариерно развитие в двете училища с подходящо обзавеждане, като бъде закупена и учебно-дидактическа литература, инструменти и визуални материали по специалността „Шлосерство”.

          От друга страна, личната мотивация за професионален избор ще се постигне чрез създаването на три ателиета по Приложно мислене в двете училища на основата на бизнес програмите на Джуниър Ачийвмънт в своеобразна тематична прогресия и образователни концентрични кръгове. Въз основа на събудената инициативност и предприемчивост, на създадените умения по финансова грамотност, бизнес етика, умения за успех, учениците ще се включат в различни общински и национални събития (Седмица на парите, Световна седмица на предприемачеството) и   инициативи като Мениджър за един ден, която ще се осъществи със съдействието на фирмата партньор на ОбУ „В. Левски”, с. Тенево, Палфингер Продукционс.

          Нагласата за продължаващо професионално обучение се поддържа с иновационни лагери - 4 уъркшопа за решаване на бизнес предизвикателства с помощта на лидери от света на бизнеса, симулативни игри, викторини.

          На базата на овладени бизнес инструменти учениците създават като краен продукт Учебна компания (Учебно предприятие), изработват артинсталации и художествени пана, буквени надписи на имената на двете училища върху фасадите и практични продукти от отпадни материали в областта на металообработването, включвайки се в т.нар. „Кръгова икономика” и социални иновации чрез суровини и природни ресурси.

          Четвъртата планирана дейност по проекта включва създаването на Пътуващ театър с ученици, родители, професионален актьор и педагози  с цел повишаване достъпа и качеството на образованието и намаляване процента на ученици, преждевременно напуснали системата.Предвижда се подготовката на две театрални постановки със сценография, костюми, музикално оформление, танци, които ще бъдат представени в две по-големи села - родни места на наши ученици. В рамките на 2-дневен  лагер с родители  ще бъде представен заключителният спектакъл с възстановка на традиционен бит и начин на живот от 19 век: автентичен гардероб, кухня, речев етикет, трудови и творчески дейности, както и базар на местни производства и занаяти.

          Целият комплекс от дейности в проекта е насочен към осигуряване на подкрепяща среда за децата и учениците от маргинализираните групи, попадащи в риск от социално изключване, чрез подобряване на достъпа им до качествено образование и професионално ориентиране и обучение, насочено в крайна сметка към осъзнаване на образованието като цел и средство за социална интеграция, личностна и бъдеща професионална реализация.

          Проектният екип вярва, че придобиването от учениците на устойчиви стереотипи на системно учене, на дигитално и културно развитие и творчество в условията на взаимна подкрепа и разбиране, толерантност и уважение, ще им даде  възможността за позитивно представяне пред общността, ще изгради чувството им за пълноценна и удовлетворяваща себеизява и щастие - основа за ценни човешки победи.

           Гинка Димитрова

          член на проектния екип  

 ..................................................................................... www.eufunds.bg .......................................................................................

 Договор N: BG05M2OP001-3.014-0005-C01

Проект Ново бъдеще за традиционните професии в дигиталната ера. На фокус: Към нови професионални хоризонти чрез хуманитарен подход в интерактивна класна стая по процедура BG05M2OP001-3.014 "МИГ-Тунджа”, мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове