Facebook
Обединено училище "Васил Левски"
с.Тенево, община "Тунджа", област Ямбол

Екип

  Име, презиме и фамилия Структурни звена и длъжностни наименования
1 Йордан Николаев Колев        

Директор, училище 

/Предприемачество и икономика/

2.  Радмила Венкова Стойкова 

 ЗД УД

/Английски език/

3. Марияна Христова Георгиева Ст. учител- начален етап
4. Марина Христова Колева Учител,  начален етап
5. Христо Тотев Христов Ст. учител- начален етап 
6. Диана Николова Панайотова   Ст. учител- начален етап 
7. Дора Иванова Радева             Ст.учител /Английски език, ИИ, Руски език/
8. Димитър Димитров Димитров      Ст.учител-/ИТ, ФВС/
9. Галя Стратиева Едрева              Ст.учител/История и цивилизация, георграфия и икономика, технологии и предприемачество/ 
10. Стоянка Динева Динева              Ст.учител-/Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда/
11. Маргаритка Дончева Учител-/Математика и Физика и астрономия/
12. Доника Тодорова Иванова           Ст. учител-начален етап
13. Къня Никова Комитова             Ст. учител-ГЦОУД
14. Давид Димитров Колев    учител в група ЦОУД
15. Антонина В.Димова Учител в група ЦОУД
16. Наташа Георгиева  Учител - БЕЛ
17. Михаил Андонов Георгиев Ст.учител- професионална подготовка по професия "Шлосер"

 

18.

Радка Иванова Василева           Училищен психолог 
19. Георги Станчев Станчев Логопед
20.  Елена Георгиева   Учител - професионално подготовка по професия "Хлебар - сладкар"
21.   Натали Георгиева   Учител по БЕЛ
  Камелия Димитрова Даскалова  Счетоводител
  Йордан Славчев Йорданов  Финансов контрольор
  Дора Георгиева Георгиева ЗАС
  Милена Петрова Ангелова Охранител
  Николинка Вълкова Сербезова Чистач/Хигиенист
  Иванка Георгиева Панева Чистач/Хигиенист
  Милчо Иванчев Минчев Шофьор, автобус
  Стефан Димитров Косев Шофьор, автобус
  Христо Славов Марков Шофьор, автобус
  Андон Димитров Андонов Огняр
  Стефанка Стефанова Ганева Работник, кухня / Образователен медиатор